niedziela, 11 marca 2018

II sobota marca 2018 r - spotkanie modlitewne i braterskie FZŚ

T                                                knCh!


Mszę św. o godz 9 odprawił O.Jerzy.
Spotkanie braterskie rozpoczęło się modlitwą, a następnie odczytany został 1. Rozdział Reguły Franciszkańskiego  Zakonu Świeckich.
Po wspomnieniu siostry Zofii Czajki przypomniano o Rekolekcjach w Krzeszowicach od 16. (piątek) do 18. III (niedziela), Rekolekcjach Wielkopostnych w kościele Zakonu Kapucynów, Loretańska  od 25.III do 27. III,  ślubach wieczystych brata Mateusza Kaczorowskiego  19. III  godz.11.00              .
Brat asystent Jerzy powiedział o święceniach braci, wskazał na różnicę między bratem zakonnym bez święceń kapłańskich a bratem ze święceniami.
Podzielono się informacjami o naszych chorych.                            


Homilia:
Św. Łukasz  w rozdz.18 swej Ewangelii mówi o modlitwie. Trzeba być wiernym na modlitwie i nigdy nie ustawać. Modlitwa powinna być doświadczeniem wewnętrznym tych, którzy się modlą. Faryzeusz i celnik stoją przed Bogiem. Faryzeusz przestrzega zasad ale właściwie ufa sobie, nie Bogu – „Boże dzięki Ci, że nie jestem  jak inni”. Celnik natomiast staje w prawdzie wobec swej słabości – jest samotny i potrzebuje Bożej pomocy.  Celnik ufa Bożej miłości. To celnik poszedł do domu usprawiedliwiony. Św.  Łukasz mówi o istocie modlitwy. Nie zwracać uwagi na zewnętrzne gesty. One nie są wystarczające ( np. zachowanie postu, dawanie dziesięciny). Celnik taje w nagości wobec Boga. Gesty muszą być w harmonii z wnętrzem – powierzeniem się Bogu. Razem z Jezusem możemy wołać do Boga Ojca, by obdarzył nas pełnią swej miłości, by przemienić to, co w nas słabe. Modlitwa, post, jałmużna szczególnie teraz w W. Poście b.ważne w formacji wewnętrznej. Pytam siebie, czy staję wobec Boga prosząc o Jego litość, miłosierdzie.

Czytania na sobotę, 10 marca 2018

Dzień powszedni

(Oz 6, 1-6)
Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana; Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. "Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń".

(Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a)

Refren: Miłości pragnę, nie krwawej ofiary

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci,
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary,
dary i całopalenia.

(Ps 95 (94), 8a. 7d)
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

(Łk 18, 9-14)
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony".

I sobota marca 2018 r - spotkanie różańcowe po Mszy św.
T                                                                          knCh!    
                                                                                                       3.III. 2018
 Mszę św. o godz 9 odprawił O. Mariusz. Po Mszy św. - modlitwa różańcowa.
Homilia:
Pewien król zaprojektował swój pałac. Zaproponował, by ktoś z malarzy namalował jego pałac. Zgłosił się mało znany malarz. Ale król . chciał zatrudnić w tym celu lepszego malarza. Wtedy malarz ów rzekł - pozwól mi namalować choćby szczegół pałacu. Nie-rzekł król. Pozwól mi choć trzymać pędzel artysty, który będzie malować-odpowiedział ów malarz. I król się zgodził.
Jezus jest królem, Jego pałacem jest krzyż. Jego dzieło to przebaczenie (I czytanie).  Św. S Faustyna: „jeśli ktoś  żałuje za grzechy, znikają one jak krople wody”. Bóg upodobał sobie w miłosierdziu. Jeżeli chcemy trzymać pędzel i farbę Jezusowi – musimy przebaczać. Ile razy mam przebaczać-pyta apostoł, czy 7 razy. Nie-mówi Jezus, a 77 razy. Bez przebaczenia nie da się normalnie żyć.  Przebaczenie jest ważne dla  życia duchowego i psychicznego. Kto wybacza, czuje się wolny. W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że Bóg sta le czeka na nas. Pamiętajmy o Jego przebaczeniu. To oddala smutek. Dobry syn z Ewangelii nigdy nie spotkał ojca jako ojca. Pewien ratownik w górach zginął bo ratował człowieka z wypadku. Tak trzymał farbę i pędzel za tych, którzy zginęli w górach, by byli zbawieni.
  

Czytania na sobotę, 3 marca 2018

Dzień powszedni

(Mi 7, 14-15. 18-20)
Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. "Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukażę mu dziwy". Któryż bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.

(Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12)

Refren:Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

(Łk 15, 18)
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie".

(Łk 15, 1-3. 11-32)
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”".

niedziela, 11 lutego 2018

II sobota lutego 2018 r - spotkanie modlitewne FZŚ

T                                                            10.II.2018

Mszę św. o godz 9 odprawił O Jerzy Uram. Po Mszy św. odbyło się przyjęcie do nowicjatu S.Magdaleny Serafin, w Domku Loretańskim, a potem spotkanie braterskie w s 003. W Lorecie modliliśmy się Litanią do św. O Franciszka. Na sali 003 S Jola przeczytała nam konferencję o Duchu św., a O. Jerzy dopowiedział na ten temat. S. Magda poczęstowała nas słodkościami z racji wstąpienia do naszej Wspólnoty.
W przeddzień chorego, po Mszy św. kilkanaście osób przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych z rąk O.
 Jerzego.
 W czasie homilii O.Jerzy powiedział:Dziś św. Marek mówi o tym, że Jezus się troszczy o uczniów i o nas. Zawsze możemy doświadczać Jego pomocy i błogosławieństwa.
„Żal mi tego tłumu…” Jezus szuka każdego z nas, by nas obdarzyć pełnią życia. Jezus daje zbawienie każdemu człowiekowi. „I jedli do syta.”
Rozmnożenie chleba odnosi się do Eucharystii. Podczas Mszy św. Jezus staje się obecny. Staje się chlebem i daje się nam byśmy przemieniali siebie. Św. Franciszek pierwsze swe napomnienie poświęcił Eucharystii. Oczami wiary widzimy Jezusa Chrystusa w chlebie Eucharystycznym. Obyśmy w prostych gestach umieli  oddać życie za przyjaciół mocą Bożą i tak budujemy ciało Jezusa Chrystusa.

W komunikatach usłyszeliśmy:
Zmarła nasza Siostra Zofia Czajka . Miała 97 lat. Pogrzeb 14.II o godz 13 na cmentarzu rakowickim.  Niedziela Wspólnot przy kościele OO Kapucynów to 18 II na Mszy św. o godz 19 i po niej-prowadzi Odnowa w Duchu św.. 25 II o g 15 będzie gościł u OO Kapucynów arcybiskup  Marek J. w związku z 250 rocznicą Konfederacji Barskiej. Od 28 II na krużgankach-wystawa o konfederacji barskiej. 19 III – składanie ślubów wieczystych przez Braci Kapucynów-towarzyszymy im modlitwą. 23 II o g 19 Msza św. m.in. za O Gracjana. W II i IV niedz. miesiąca adoracja NS w kaplicy Loretańskiej-wyjątek: 11 II o g 20. 16-18 III rekolekcje w Krzeszowicach-prowadzi O. Tadeusz.
Nasze młode siostry opowiadają o wizycie u 95 letniej naszej siostry Czesi Zaborskiej z ul Siewnej. Zdumiewa energią!.S.Beata ma problemy w opiece nad chorą mamą. Prosi nas o pomoc. Mama mieszka przy ul. Lubelskiej. S. Maria, którą odwiedza brat Krzysztof jest raczej w dobrym nastroju.
14 IV spotkanie asystentów,  5 V spotkanie odpowiedzialnych za formację. 29 VI-1VII rekolekcje w Zakliczynie-Kończyskach, 21 VII pielgrzymka na J Górę. 7-9 IX rekolekcje w Skomielnej Czarnej i w tym miejscu też 12-14 X - dla postulantów, nowicjuszy i profesów tymczasowych, 29 IX-spotkanie modlitewne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wakacje EUFRA 12-22 VII b.r.
Czytania na sobotę, 10 lutego 2018
Dzień powszedni - Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy -siostry  św. Benedykta

(1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34)
Jeroboam pomyślał sobie tak: "W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pańskiej, to zechce wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama". Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: "Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej!" Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu Izraela, bo lud poszedł do jednego do Betel, a do drugiego aż do Dan. Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami. Następnie Jeroboam ustanowił święto w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził.
Jeroboam nie zawrócił ze swej złej drogi, lecz przeciwnie, mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu. Kto tylko chciał, tego wprowadzał na urząd, tak iż ten stawał się kapłanem wyżyn. Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi.

(Ps 106 (105), 6-7a. 19-20. 21-22)

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą

Grzeszyliśmy jak nasi ojcowie,
popełniliśmy nieprawość, żyliśmy występnie.
Ojcowie nasi w Egipcie
nie pojęli Twych cudów.

U stóp Horebu zrobili cielca
i pokłon oddawali bożkowi ulanemu ze złota.
Zamienili swą Chwałę
na podobieństwo cielca jedzącego siano.

Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił,
który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
rzeczy przedziwnych w krainie Chamitów,
zdumiewających nad Morzem Czerwonym.

(Mt 4,4b)
Nie samym chlebem żyje człowiek,lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

(Mk 8, 1-10)
W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: "Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. I jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka".Odpowiedzieli uczniowie: "Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?" Zapytał ich: "Ile macie chlebów?" Odpowiedzieli: "Siedem". I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo, i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty.

zdjęcie z przyjęcia do nowicjatu S.Magdy Serafin; obok Br Krzysztof Bronarski -przełożony FZŚ, z tyłu:    brat Mateusz i O.Jerzy Uram

wtorek, 30 stycznia 2018

Spotkanie przełożonych Regionu krakowskiego 2018-01-27


Spotkanie przełożonych Regionu krakowskiego 2018-01-27
W dniu 2018-01-27 odbyło się spotkanie przełożonych Regionu krakowskiego.
Mszę św. i kazanie prowadził Ojciec Benedykt Kordula OFM, asystent regionalny, obecni byli Ojcowie asystenci regionalni Robert Rabka OFMCap, Piotr Bielenin  OFMConv , oraz Ludwik Kurowski OFM i  Rufin Maryjka OFM.
Spotkanie prowadziła siostra przełożona Rady Regionu krakowskiego Jadwiga Wojas. Przedstawiła program roczny dla wspólnot:
14.IV             spotkanie asystentów
5.V                spotkanie odpowiedzialnych z formację
29.VI – 1.VII rekolekcje w Zakliczynie Kończyska
21.VII            pielgrzymka na Jasną Górę
7.IX – 9.IX    rekolekcje w Skomielno Czarnej
30.IX             pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej
12.X – 14.X   rekolekcje w Skomielno Czarnej (przede wszystkim dla postulantów, nowicjuszy, profesów tymczasowych
Zaleca regularne czytanie Reguły na spotkaniach Wspólnot. Wizytacja braterska powinna odbyć się w połowie kadencji Rady. EUFRA odbędzie się w Polsce w Niepokalanowie w dniach 12-22. VII
Brat Paweł Jezioro przekazał listę woluntariatów i zachęcał do podjęcia prac woluntariusza.
Ojciec Rufin omówił wizytację Rady Regionu.

Po spotkaniu odbyło się spotkanie Rady Regionu krakowskiego
informacja powyższa od br K.Bronarskiego

 

poniedziałek, 29 stycznia 2018

II sobota stycznia - spotkanie modlitewne i opłatkowe FZŚ
13. 01. 2018Mszę św. O godz. 9 odprawił O. Jerzy. W koncelebrze był też O. Marek, który przyjechał na „opłatek” ze swoją Wspólnotą z Olszanicy.  W czasie homilii O. Jerzy powiedział:

Niech Pan was  obdarzy pokojem. Jezus Chrystus przeszedł dobrze przez życie, głosząc Królestwo Boże. Ludzie się garnęli do Niego. Jezus poruszał serca. Dla faryzeuszy Jego nauczanie było kontrowersyjne. Jezus nauczał z mocą zmieniając prawo od czasów Mojżesza. Ma tę władzę, bo jest Synem Bożym. Jezus w tłumie ujrzał Lewiego-syna Alfeusza, ujrzał konkretną osobę. I tak dostrzega mnie. Zna mnie po imieniu i bezpośrednio zwraca się:pójdź za mną!, by być Jego uczniem. To słowo kieruje do konkretnej osoby. Dziękujemy Bogu, że podczas chrztu usłyszeliśmy głos Boga i jesteśmy jego uczniami na wzór św. O. Franciszka. Różnymi drogami można iść za Jezusem. Lewi wstał i poszedł za Jezusem. Jezus powołuje kogo chce. Rozpoczynamy N. Rok  z postawą dziękczynienia, że zwraca się do nas po imieniu byśmy poszli za Nim, a my chodzimy za Nim.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe, przy śpiewie kolęd, składaniu życzeń, także tych od Ojca św. Franciszka.


Czytania na sobotę, 13 stycznia 2018

(1 Sm 9,1-4.17-19;10,1a)
Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina - a na imię mu było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afijacha, syna Beniamina. Miał on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud. Gdy zaginęły oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna, Saula: Weź z sobą jednego z chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic. Przeszli więc przez górę Efraima, przeszli przez ziemię Szalisza, lecz ich nie znaleźli. Powędrowali przez krainę Szaalim: [tam] ich nie było. Poszli do ziemi Jemini i również nie znaleźli. Kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego Pan: Oto ten człowiek, o którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem. Saul podszedł tymczasem do Samuela w bramie i rzekł: Wskaż mi, proszę, gdzie jest dom Widzącego. Samuel odparł Saulowi: To ja jestem Widzący. Chodź ze mną na wyżynę! Dziś jeść będziecie ze mną, a jutro pozwolę ci odejść, powiem ci też wszystko, co jest w twym sercu. Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na jego głowę, ucałował go i rzekł: Czyż nie namaścił cię Pan na wodza swego ludu, Izraela?(Ps 21,2-7)
REFREN: Król się weseli z Twej potęgi, PaniePanie, król się weseli z Twojej potęgi
i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy.
Spełniłeś pragnienie jego serca
i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś,
szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.
Prosił Ciebie o życie, Ty go obdarzyłeś
długimi dniami na wieki i na zawsze.Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy,
ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.
Boś go błogosławieństwem uczynił na wieki,
napełniłeś go radością Twojej obecności.(Mk 2,17)
Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.(Mk 2,13-17)
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.


sobota, 16 grudnia 2017

II sobota grudnia 2017 r - dzień skupienia FZŚ

T                                                                                          9.XII. 2017 r

Mszę św. o godz 9 odprawił O.Jerzy Uram. W czasie tej Mszy św. odbyła się profesja br Pawła. W czasie homilii O.Jerzy rozwinął  temat refrenu dzisiejszego psalmu "szczęśliwi, co ufają Panu"-darmo otrzymaliście, darmo dawajcie - zakończył O.Jerzy to rozważanie.
W czasie konferencji po Mszy św. O. Jerzy powiedział.
Adwent, w tym roku jest bardzo krótki.  To radosne oczekiwanie na 1/ pamiątkę narodzenia P. Jezusa, 2/ na powtórne Jego przyjście.
W formularzu mszalnym, adwentowej liturgii są słowa przedstawiające opis przyjścia Chrystusa i tęsknotę za zbawicielem-Bóg przygotowuje ludzkość na przyjście Mesjasza. Prorok Izajasz, Jan Chrzciciel i Maryja – punkty odniesienia w Adwencie. Izajasz mówi , o tęsknocie  ludzkości za Zbawicielem. "Niebiosa rosę spuście  nam z góry" – śpiewamy. Izajasz zapowiada przyjście czasów mesjańskich – to Emanuel, książę pokoju-napełniony szlachetnym duchem. Przygotujcie drogę dla Pana, mówi prorok. I my też mamy się przygotować. Czytajmy księgę Izajasza.
Abyśmy doświadczyli konkretnej  potrzeby, wołamy do Boga, by nas wyzwolił.
Św. Jan Chrzciciel-Boży herold zwiastuje przyjście Chrystusa, wzywa do nawrócenia i pokuty. Je szarańczę i miód. Wzywa ludzi do nawrócenia. Potrzeba, bym ja się umniejszał, mówi, a On wzrastał. Jan był tylko głosem. Cechowała Go odwaga i prawda Oby tak było i w naszym przypadku. NMP – Bóg ją wybiera, by stała się Matką Boga. Maryja pozostaje z Jezusem od poczęcia do śmierci. Na Roratach chrześcijanie chcą Ją zaprosić, by iść ścieżkami Adwentowymi. Ona jest znakiem życia w świętości. Jak o Jezusa troszczy się o swe dzieci, które dostała pod krzyżem. Te osoby pozwalają nam przez adwent lepiej i konkretniej modlić się na Mszy św. i 1/ oczekiwać na przyjście Chrystusa 2/ przygotowywać się bezpośrednio na Narodzenie Pańskie. Przypominają nam o tym przypowieści o czuwających sługach, czy o roztropnych i nieroztropnych pannach. Przez Eucharystię, z czystym sercem chrześcijanie oczekują Pana. Intensywne oczekiwanie adwentowe, to czas 17-24 XII . Mamy w tym czasie antyfony o mądrości. To bezpośrednie przygotowanie do przeżycia Tajemnicy Wcielenia. Niech ten czas Adwentu będzie przygotowaniem do przeżycia Tajemnicy Wcielenia, niech będzie czasem umacniania wiary byśmy byli gotowi na przyjście Chrystusa teraz i na końcu czasów.

Po konferencji odbyło się spotkanie w salce 003. Przypomnieliśmy tu o spotkaniu regionu 2 XII br w Bronowicach, a także o spotkaniach FZŚ w poniedziałki o godz 18.30 na salce i w drugie i czwarte niedziele o godz.17 w kaplicy loretańskiej. Zostaliśmy poinformowani o 15 kapitule Generalnej FZŚ, w Rzymie 4-11 XI 2017r. Były obecne delegacje z 75 krajów. Franciszkańskie Kolegium liczy 124 członków. Msza św., liturgia godzin poprzedzały obrady do budowania lepszego świata. B. wymowne było świadectwo życia, przedstawione przez holenderskiego kardiochirurga z FZŚ. Wspólnoty te są w 112 krajach, a w 75 krajach jest młodzież franciszkańska. Prezentowano 8 tematów, m.in. jak winien być zarządzany FZŚ, o życiu młodzieży franciszkańskiej. Dyskusję w grupach prowadzono w językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim. Członkowie kapituły udali się do Subdiako, gdzie znajdują się groby św. Benedykta i św. Scholastyki i gdzie w 1223 r był św. Franciszek. Od 24 VI 2018 do 24 VI 2019r  będą obchody 40-lecia zatwierdzenia Reguły FZŚ przez bł. Pawła VI. Dyskusje odbywały się wokół okrągłego stołu, miały miejsce też wieczory braterskie gdzie b. kolorowo prezentowali się tercjarze z Afryki i Ameryki Południowej. FZŚ w Mediolanie ma ogromny wpływ na życie biednych-to mocno wybrzmiało. Zapoznaliśmy się na tym spotkaniu także z listem z misji kapucyńskich,  które wspieramy modlitwą i ofiarą otrzymaną m.in. z palm i ziół przygotowywanych przez naszą wspólnotę FZŚ z okazji Niedzieli Palmowej, a też Wniebowzięcia NMP. 25 – 26 XI br w Krzeszowicach odbyły się rekolekcje, głoszone przez O. Tadeusza Starca, na temat jak słowo Boże funkcjonuje w duchowości franciszkańskiej. Było obecnych 12 osób. Rozważana była modlitwa „Ojcze nasz ”w rozwinięciu św. Franciszka. Przypomniano o konieczności zrobienia pustelni we własnym domu na modlitwę przez 1 godz. dziennie. Na końcu mówiliśmy o naszych chorych.


Czytania na sobotę, 9 grudnia 2017
(Iz 30,19-21.23-26)
To mówi Pan Bóg, Święty Izraela: Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: To jest droga, idźcie nią!, gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. On użyczy deszczu na twoje zboże, którym obsiejesz rolę, a chleb z urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny. Twoja trzoda będzie się pasła w owym czasie na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została przewiana opałką i siedlaczką. Przyjdzie do tego, iż po wszystkich wysokich górach i po wszystkich wzniesionych pagórkach znajdą się strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy upadną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca stanie się siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni - w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach.

(Ps 147,1-6)
REFREN: Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu,
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.

On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej nadaje imię.

Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.

(Iz 33,22)
Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem! On nas zbawi!

(Mt 9,35-10,1.6-8)
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!