czwartek, 13 września 2018

II sobota września 2018r -spotkanie modlitewne FZŚ

T                                                         knCh!Sprawozdanie ze spotkania Wspólnoty FZŚ w dn. 08.09.2018 r.
Spotkanie naszej Wspólnoty rozpoczęliśmy Mszą św., którą sprawował br. Jerzy. W słowie do nas skierowanym Celebrans mówił o początkach naszego życia ziemskiego i o narodzinach naszej wiary oraz chrzcie świętym, dzięki któremu rodzimy się do życia w Chrystusie. Po Mszy św. przeszliśmy do Kaplicy Loretańskiej, gdzie br. Piotr został przyjęty do nowicjatu w naszej Wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Następnie, już w naszej salce, odmówiliśmy litanię do św. Franciszka, którą prowadziła s. Agnieszka. Po modlitwie s. Jola odczytała fragment z Konferencji do formacji ciągłej na 2018 rok pt. „Duch Święty w życiu chrześcijanina – sakrament chrztu św. i jego znaczenie”. Następnie br. Krzysztof przekazał następujące informacje na temat bieżących spotkań:
- 9 września jedziemy do Sieprawia uczcić bł. Anielę Salawę (s. Maria służy transportem),
- 15 września (sobota) odbędzie się wizytacja braterska i pasterska naszej Wspólnoty. O godz. 11.00 jest Msza św., o 12.00 – spotkanie w sali 003,
- 30 września odbędzie się pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej (s. Maria i Irena służą transportem),
- 1 października (poniedziałek) rozpoczyna się Triduum przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu. O godz. 18.30 jest nabożeństwo, które poprowadzi nasza Wspólnota, potem o godz. 19.00 jest Msza św., po niej spotkanie w sali 020.
2 października nabożeństwo o godz. 18.30 poprowadzi Młodzież Franciszkańska
3 października po nabożeństwie o godz. 18.30 i Mszy św. o godz. 19.00 obędzie się uroczyste Transitus
4 października o godz. 19.00 jest Msza św. odpustowa.
- 6 października (pierwsza sobota miesiąca) o godz. 9.00 spotkamy się na Mszy św. Wtedy jest przewidziana profesja wieczysta do FZŚ dla 7 osób i profesja czasowa dla 2 osób.
- 13 października (druga sobota miesiąca) spotykamy się jak zwykle.
- Od 12 do 14 października są rekolekcje dla postulatów i nowicjuszy w Skomielnej Czarnej.
Następnie w ramach wspomnień wakacyjnych s. Jola opowiedziała o  swojej wizycie w Świątyni Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu. Na zakończenie spotkania br. Jerzy udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

Czytania na sobotę, 8 września 2018

Sobota XXII tygodnia okresu zwykłego - Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

(Mi 5, 1-4a)
Tak mówi Pan: "A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem".

(Ps 96,1-2.11-13)

REFREN: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według swej prawdy.

Aklamacja
Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.

(Mt 1, 1-16. 18-23)
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów". A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel", to znaczy: "Bóg z nami". Od 7 do 9 IX 18 w Skomielnej Czarnej odbyły się rekolekcje franciszkańskie. Prowadził je O.Wacław Trawiński i O.Robert Rabka w/g programu poniżej. Z naszej Wspólnoty obecna była S.Malgorzata Rachwalska i S.Maria Dzierżęga. W/g zamieszczonego poniżej Psalmu 103 prowadziliśmy medytację własną.

UZDRAWIAJĄCA MOC CHRYSTUSA
REKOLEKCJI DLA FZŚ W SKOMIELNEJ CZARNEJ 7-9 WRZEŚNIA 2018 r.
Immagine correlata
"Córko,
                                                                 twoja                                                             wiara                   cię                                                                
ocaliła,
bądź uzdrowiona
z twej dolegliwości"PIĄTEK 7 IX 2018
Choroba ciała i ducha
17 30  Nieszpory
18 00 Kolacja
19 30 Medytacja: "Kobieta od dwunastu lat cierpiała" (MK 6, 25)
20 15 Eucharystia
21 00 Apel Jasnogórski

SOBOTA 8 IX 2018
Uzdrowienie fizyczne i spotkanie z Chrystusem
7 30  Godzinki
8 00  Medytacja: "Żebym choć dotknęła się Jego płaszcza, a będę zdrowa" (Mk 6, 28) 
8 30  Śniadanie
9 00  Konferencja br. Robert Rabka
12 00  Eucharystia
13 00 Obiad
15 00 Koronka i medytacja: "Kto dotknął się mojego płaszcza?" (Mk 6, 30) Okazja do spowiedzi.
17 30 Nieszpory
18 00 Kolacja i wspólna rekreacja
NIEDZIELA 9 IX 2018
Trwać w łasce uzdrowienia - franciszkańskie życie pokuty
7 30 Modlitwa poranna - Jutrznia
8 00  Śniadanie
9 00  Medytacja: "Córko, twoja wiara cię ocaliła, bądź wolna od swej dolegliwości" (por. Mk 6, 34)
9 45 Medytacja osobista Ps 103
11 00 Eucharystia
12 00 Obiad

Rekolekcje poprowadzą br. Wacław Trawiński oraz br. Robert Rabka. Przyjazd w piątek popołudniu, wyjazd w niedzielę około 1300 .